Raport za rok 2017

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie działamy na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa.

1. Organizacja i jej cel

Akcja Demokracja powstała po to, żeby prowadzić działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Wykorzystując nowoczesne technologie wspólnie podejmujemy skoordynowane działania. Każda osoba może działać w Akcji Demokracji w sprawach, które są dla niej najważniejsze. Na rzecz poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej czy demokracji.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwietniu 2015 roku.

Status prawny: fundacja

Nr KRS: 0000552033

Zarząd Fundacji: Weronika Paszewska (Prezeska), Marcin Koziej, Monika Matus

Rada Fundacji: Katarzyna Szymielewicz (Przewodnicząca), Elżbieta Korolczuk, Małgorzata Szuleka, Andrzej Leder, Marcin Wojtalik, Adam Sanocki, Bogdan Pękacki

Zespół Akcji Demokracji na koniec roku liczył 13 osób.

2. Skąd mamy pieniądze?

W 2017 roku uzyskaliśmy łączne przychody w wysokości 2.325.704,36 zł.

Otrzymaliśmy wpłaty indywidualne w łącznej kwocie 1.282.246,57 zł. Pozwoliło nam to pokryć ponad połowę naszych wydatków w 2017 roku. Dziękujemy!

Otrzymaliśmy również pieniądze z trzech źródeł instytucjonalnych na kwotę 425.812,28 zł

  • z organizacji Campact 147.421,20 zł
  • z Europejskiej Fundacji Klimatycznej 76.624,40 zł
  • z organizacji WeMove 196.461,00 zł.

Do sumy przychodów wliczamy też przychody z otrzymanej nagrody im. J. Paradowskiej i J. Zimowskiego w kwocie 10.000,00 zł, przychody lat ubiegłych 643.483,33 zł, przychody finansowe 162 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 0,18 zł.

3. Na co wydaliśmy pieniądze?

W 2017 roku ponieśliśmy koszty na łączną kwotę 1.284.572,54 zł, w tym 1.206.943,69 zł jako koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 73.362,19 zł jako koszty ogólnego zarządu, 2.142,12 zł jako pozostałe koszty operacyjne i 2.124,54 zł jako koszty finansowe.

4. Główne działania

Jesteśmy organizacją wielotematyczną. Nasze działania skupiają się wokół czterech obszarów: środowiska, sprawiedliwości społecznej, praw człowieka i demokracji.

Środowisko

Kampania sprzeciwiająca się przyjęciu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

w szczególności w zakresie ograniczającym prawa obywatelskie i zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi. Kampania prowadzona była we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Koalicją Niech Żyją i Stowarzyszeniem Eko Unia. W ramach kampanii zebrano ponad 50 tys. podpisów pod wspólnym apelem, zorganizowano demonstrację pod siedzibą partii Prawo i Sprawiedliwość, a także aktywiści i aktywistki wysyłali elektroniczne wiadomości do posłów i posłanek zajmujących się ustawą.

Kampania dotycząca przekroczeń europejskich norm jakości powietrza

szczególnie w zakresie przekroczeń norm rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce. W jej ramach zebrano i przekazano do Komisji Europejskiej ponad 26 tys. podpisów pod apelem wraz z wnioskiem o skierowanie skargi, złożonym wspólnie z innymi organizacjami: Client Earth, Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Sprawiedliwość społeczna

Kampania na rzecz reformy systemu ochrony zdrowia

W jej ramach zebrano ponad 14 tys. podpisów pod apelem internetowym oraz zorganizowano konferencję prasową.

Prawa człowieka

Kampania sprzeciwiająca się planom zaostrzania o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

W jej ramach zebrane zostało ponda 180 tys. podpisów pod apelem skierowanym do polityków. Wspieraliśmy również największą demonstrację, po której Sejm odrzucił projekt ustawy, zaostrzający przepisy antyaborcyjne.

Demokracja

Kampania dotycząca obrony konstytucyjnej zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości od wpływów politycznych, w tym zmian ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym

W jej ramach zebrane zostało ponad 60 tys. podpisów pod apelem skierowanym do polityków, zorganizowane happeningi, demonstracje – w tym 3 wielotysięczne demonstracje w Warszawie w lipcu 2017 r. oraz kolejne w listopadzie i grudniu, akcje nagłaśniające zagrożenia dla niezależności sądownictwa poprzez reklamy zewnętrzne w różnych miastach Polski, finansowane ze środków przekazywanych przez aktywistów i aktywistki, wspieranie organizowania lokalnych działań w innych miastach.

Nasza Demokracja

Ponadto Akcja Demokracja udostępnia narzędzie do samodzielnego tworzenia apeli obywatelskich, domagających się działań na rzecz poszanowania praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, zachowania praworządności i zasad demokracji. W roku 2017 z tej możliwości skorzystało ponad 800 osób indywidualnych i organizacji.

5. Różnorodność działań

Siła prowadzonych przez Akcję Demokrację kampanii zależy od sumy działań wszystkich osób biorących w nich udział. Każdy wkład jest istotny, choćby najmniejszy. Niezależnie, czy jest to podpisanie petycji, przesłanie jej znajomym, wpłata czy przyjście na demonstrację.

W naszych działaniach chcemy oferować jak najbardziej różnorodne formy zaangażowania. Tak, żeby ludzie mogli podejmować akcje niezależnie od tego, ile mają czasu i jakie mają zasoby. W kolejnym roku naszej działalności, obok znanych już działań tj. podpisywania apeli, czy wspólnego doręczania podpisów, zajmowaliśmy się także:

   • podnoszeniem świadomości wokół problemów społecznych i ekologicznych mieszkańców i mieszkanek Polski m.in. poprzez prowadzenie panelu dyskusyjnego dotyczącego aktywności lokalnej podczas Kongresu Ruchów Miejskich w Katowicach czy na temat idei panelu obywatelskiego w Warszawie
   • organizowaniem działań w przestrzeni publicznej takich jak np. demonstracje w obronie niezależności sądownictwa czy w też sprzeciwiających się ograniczającym prawa obywatelskie zapisom ustawy Prawo łowieckie czy też publikacja ogłoszeń
   • współpracą z mediami – poprzez wysyłanie informacji prasowych na temat podejmowanych działań czy też organizowanie konferencji prasowych w różnych miastach np. w sprawie umowy handlowej CETA
   • współpracą z partnerami w Polsce: przy okazji realizacji poszczególnych kampanii i zagranicą – w ramach sieci OPEN
   • mobilizowaniem obywateli i obywatelek do kontaktu z politykami i polityczkami w ramach prowadzonych kampanii (np. akcja pisania wiadomości do radnych sejmiku w sprawie przyjęcia uchwał antysmogowych w Woj. Mazowieckim czy też też do posłów w sprawie prawa ograniczającego dostęp do środków antykoncepcyjnych)
   • prowadzeniem bezpośredniego dialogu z urzędnikami, urzędniczkami, politykami i polityczkami np. poprzez udział w spotkaniu w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju nt. „Jak rozwiązać problem smogu”
   • badaniem problemów i zjawisk społecznych.

6. Partnerzy

W naszych działaniach staramy się łączyć różne środowiska, organizacje, związki zawodowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne. Wierzymy, że działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej.

W 2017 roku przy okazji różnych działań współpracowaliśmy z wieloma partnerami m.in. Wolnymi Sądami, Komitetem Obrony Demokracji, Stowarzyszeniem Miasto jest Nasze, Ogólnopolskim i Warszawskim Strajkiem Kobiet, Stowarzyszeniem Eko-Unia, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Client Earth, Greenpeace.